Strategie traject verzekeraar

Voor een grote Nederlandse verzekeraar begeleiden wij een strategisch traject, waarbij alle entiteiten gelieerd aan pensioen in één cluster samengebracht worden. Tevens wordt van dit moment gebruik gemaakt om de strategie aan te scherpen en te vertalen in concrete verbetertrajecten.

Migratie levensverzekeringsportefeuille

We doen een vooronderzoek naar de haalbaarheid van een migratie van een leven portefeuille bestaande uit een kleine 200k polissen. Naast het vooronderzoek inclusief een advies en keuze uit verschillende migratie scenario's, leveren we ook een draft projectplan op zodat snel kan worden doorgepakt op de uitvoering.

Draaiboek overgang pensioenfonds naar verzekeraar

Voor één van onze penioenverzekeraar klanten hebben we een gedetaileeerd draaiboek opgesteld voor de overgang van een pensioenfonds naar een verzekeraar. Het draaiboek bevat naast commerciële acties tijdens het offerte proces ook secties met betrekking tot prijsstelling, risicomanagement, due dillegence, langleven herverzekering en inrichting van de administratieve organisatie.

Klantcommunicatie levensverzekeraar

We ondersteunen onze klant bij het verbeteren van de communicatie richting klanten. We doen de projectleiding en zijn tevens inhoudelijk betrokken.

Operationaliseren van het strategische plan

Bij één van onze eerste klanten keren we terug om hun strategische plan, waar wij drie jaar geleden de basis voor legden, voor de komende jaren verder te operationaliseren. De door ons te ontwikkelen roadmap bevat strategische initiatieven voor zowel groei als efficientie. Daarnaast richten we ons op het empoweren van de teams om de implementatie mogelijk te maken.

Uitwerken pensioenakkoord strategie

Bij een pensioenverzekeraar trekken we een traject voor het detailleerd uitwerken van de strategie met betrekking tot het pensioenakkoord. We focussen vooral op de strategische kansen die gaan ontstaan als gevolg van de toekomstige pensioenakkoord wetgeving.

Richting kiezen voor een IT pensioenleverancier

Voor de directie van een IT pensioenleverancier hebben we een strategieherijkingstraject begeleid. In 5 sessies hebben we gezamenlijk de strategie voor de komende jaren vormgegeven en zijn we gekomen tot een reëel implementatieplan. Omdat “No plan survives the first enemy contact” hebben we ook uitgebreid stilgestaan bij de verschillende andere opties in de vorm van scenario’s en de mentale weerbaarheid die daar als leiders van de organisatie bij komt kijken.

Onderzoek informatiebehoefte ondernemingsraden

Namens een verzekeraar hebben we een onderzoek uitgevoerd onder ondernemingsraden van multinationals, corporates en mkb ondernemingen naar de informatiebehoefte op thema’s zoals pensioen en duurzame inzetbaarheid. Middels (digitale) interviews heeft LEAF niet alleen een goed beeld kunnen krijgen van de informatiebehoefte, maar ook de wijze waarop ondernemingsraden kunnen worden “ontzorgd” in hun informatievoorziening is goed in kaart gebracht. De verzekeraar gaat het onderzoek nu gebruiken om nog beter aan te sluiten bij de behoefte van deze belangrijke stakeholder en zo haar rol als kennispartner nog beter in te vullen.

Datakwaliteit bij een pensioenuitvoerder

Bij een pensioenuitvoerder stuurden we een programma aan ter verbetering van de datakwaliteit. Het doel was om de organisatie klaar te maken voor de toekomst. Het programma had grote impact op de organisatie en haar deelnemers, hiervoor was stakeholdermanagement (incl media en fondsen) een belangrijk onderdeel. Resultaat was een ingebedde programmaorganisatie inclusief bemensing om de komende jaren duurzaam de datakwaliteit te verbeteren.

Inrichten propositie management bij verzekeraar

Voor een levensverzekeraar ondersteunen we zowel procesmatig als inhoudelijk het propositieontwikkelingsproces. We maken beleid, definiëren het proces, doen marktonderzoek en schrijven met een team van specialisten de PAR documenten voor diverse productlijnen.

Verbetertraject pensioen datakwaliteit

Bij een pensioenuitvoeringsorganisatie levert LEAF expertise op het gebied van risk-, project- en crisismanagement. We zijn verantwoordelijk voor het opzetten van een omvangrijk data verbeteringsproject. De werkzaamheden omvatten o.a. het doen van een marktscan, het opstellen van een concreet plan van aanpak voor de komende jaren, afstemming met in- en externe stakeholders en het opstarten van een programmastructuur.

Integratie van business units verzekeraar

We zijn als change manager verantwoordelijk geweest voor een grote transformatie bij een verzekeraar. Het resultaat van deze transformatie was de integratie van drie business units, rationalisatie van het productenpallet en het neerzetten van een nieuwe change structuur.

Opzetten nieuwe pensioenverzekeraar

We hebben de directie en het MT begeleid bij de transformatie van een levensverzekeraar naar een pensioenverzekeraar. We hebben onze expertise ingezet om de organisatie op alle facetten klaar te maken voor pensioenuitvoering. Daarnaast hebben een change organisatie neergezet, zodat de winkel tijdens de verbouwing gewoon open kon blijven. Het begeleiden van het eerste pensioencontract, het overnemen van de verplichtingen van een pensioenfonds, was tevens onderdeel van het programma. Daarnaast fungeerde we als business sparring partner voor de directie.

Crisismanagement simulatie

Voor een bedrijfstakpensioenfonds hebben we crisismanagement- en bedrijfscontinuïteitsplannen getest, zodat ze beter voorbereid zijn op een crisis. LEAF heeft een op maat gemaakte real life simulatie uitgevoerd, waarbij financiële, IT en reputatierisico's werden gecombineerd. Dit werd als zeer realistisch ervaren. Naast de verbeteringen die naar boven kwamen, gaven de bestuursleden aan dat zij zich beter voorbereid voelden op een echte crisis, omdat zij hun eigen gedrag en dat van hun collega's onder druk leerden kennen. Waardevolle lessen zijn geleerd.

Kennissessie Pensioenakkoord

Vanuit de LEAF Academy hebben we voor een pensioenuitvoeringsorganisatie een tweedaagse opleiding over premieregelingen en het pensioenakkoord verzorgd. Hiermee ondersteunden we de noodzakelijke transformatie van de organisatie.

Onderzoek toetreding tot de pensioenmarkt

Voor een levensverzekeraar voert LEAF een strategisch onderzoek uit naar de wenselijkheid voor toetreding tot de pensioenmarkt. Naast een uitgebreide marktanalyse, werd ook veel aandacht besteed aan de operationele gevolgen van deze stap. LEAF begeleidde tevens het besluitvormingstraject met de directie en de aandeelhouder.

Voorbereiding op pensioenakkoord

We begeleiden een pensioenuitvoerder bij hun strategische voorbereiding op de uitvoering van het nieuwe pensioenakkoord. Het hoofddoel was om ervaring op te doen met de uitvoering van een premieregeling en te verkennen welke variant het meest passend is bij de deelnemersdoelgroep. Hiermee werd een basis gelegd om de organisatie klaar te maken voor het toekomstige stelsel.

Second opinion strategie van een pensioenverzekeraar

Door tegenvallende commerciële resultaten bij een pensioenverzekeraar is er door LEAF een root cause analyse uitgevoerd. De knelpunten zaten in de betreffende proposities ten opzichte van andere vergelijkbare proposities in de markt én het gedrag van accountteams bij commerciële trajecten. LEAF heeft een concreet advies met oplossingsrichtingen opgeleverd, waarmee de betreffende verzekeraar zelf aan de slag kon.

Versterken commerciële slagkracht pensioenuitvoerder

Om meer organische groei te realiseren, hielpen we een pensioenuitvoeringsorganisatie haar commerciële slagkracht te verstevigen. LEAF heeft een uitgebreide analyse van de huidige situatie gemaakt met de belangrijke interne stakeholders en er is een marktscan gemaakt waarbij de organisatie werd vergeleken met de belangrijkste concurrenten. Hierbij keken wij naar de belangrijkste factoren waarop pensioenfondsen hun keuze baseren bij het kiezen van een pensioenadministratie partner. Het resultaat was een concreet plan van aanpak om alle factoren “best in class” te worden.

Marktonderzoek voor een pensioenverzekeraar

Voor een pensioenverzekeraar hebben we marktonderzoek gedaan naar de toegenomen invloed van ondernemingsraden op het besluitvormingsproces rondom de arbeidsvoorwaarden. Het bleek dat met name bij de arbeidsvoorwaarde pensioen de werkgevers steeds minder belang hechtten door wie de pensioenregeling werd uitgevoerd en dat die beslissing steeds vaker aan ondernemingsraden werd gelaten. Als gevolg hiervan kon de verzekeraar haar strategie wijzigen en een grotere focus leggen op ondernemingsraden.

Transformatie van een consultancy bureau

Bij een mondiale adviseur op het gebied van health, wealth en career, begeleidden we de directie en het MT met de transformatie van het wealth-onderdeel. We sloegen de brug tussen strategie en executie door niet alleen actief te zijn op strategisch vlak, maar ook met onze poten in klei te staan bij de daadwerkelijke implementatie. We creëerden een change infrastructuur waarmee de organisatie de doorlopende transformatie zelf verder vorm kon geven.

Second opinion van crisis- en business continuity plannen

Voor een ondernemingspensioenfonds deden we een second opinion op de bestaande crisismanagementplannen. De verbeterde plannnen hebben we in een veilige en gesimuleerde omgeving aan de hand van serious gaming concepten met de klant geoefend. Hiermee zijn de plannen niet alleen up-to-date geworden, maar ook is het bestuur beter voorbereid op het besturen in crisistijd.

Workshop uitbesteding in de pensioensector

Voor een bedrijfstakpensioenfonds heeft LEAF een workshop “Uitbestedingsbeleid 2.0” verzorgd. Na een inleidende self assessment door het bestuur is er op een interactieve manier ingegaan op de uitbestedingspartners van dit fonds en de stakeholderomgeving waarmee die uitbestedingspartners zelf te maken hebben. Het aloude spreekwoord “kijk verder dan je neus lang is”, is omgezet in concrete handvaten voor toekomstige interactie met uitbestedingspartners.

Integratie professional service firms

In het kader van een internationale pilot gaven we vorm aan het onder één directie brengen van de twee locale branches van een mondiaal opererende professional service firm in Nederland. We organiseerde dialoog sessies over de nieuwe aangescherpte strategie en ondersteunden met ons leiderschap- en business coaching concept team-building sessies. De nieuwe directie kon naast de efficiency voordelen van de integratie in deze nieuwe situatie ook commercieel slagvaardiger opereren.

Aanscherpen strategie van een schademakelaar

We hielpen het Nederlandse onderdeel van een wereldwijd actieve verzekeringsmakelaar, om hun strategie te vernieuwen. Naast de ondersteuning van de CEO en CFO voor de aandeelhouders approval, organiseerde we interactieve sessies met de Top 40, om de strategie aan te scherpen en draagvlak te creëren. Tot slot legde we de basis voor een stapsgewijze implementatie door de strategie door te vertalen in concrete acties per bedrijfsonderdeel.